KVKK AYDINLATMA METNİ

BELSAN A.Ş. GENEL AYDINLATMA BEYANI Kurumumuzda İşlenmekte olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Bu bilgilendirme, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ; 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddesi uyarınca anılan kanunun 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı,17 nci, ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek ilgili diğer mevzuat ile BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Politikası gereği hazırlanmıştır. KVK Kanunu BELSAN A.Ş. bünyesinde işlenen kişisel veriler için BELSAN A.Ş.’ yi Veri işleyen ve/veya Veri Sorumlusu olarak tanımlamaktadır, Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi, Veri Sorumlusunun Görevleri: Kişisel Verilerin Korunması konusunda alınacak tedbirlerin belirlenmesi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluğunun sağlanması, doğruluk ve güncelliğinin sağlanması, belirli, açık ve meşru işleme amaçları ile ilişkilendirilmesi, İlgili kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülülüğünün sağlanması, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi, hakları konusunda ilgili kişilerin bilgilendirilmesi, BELSAN A.Ş.’nin Kişisel Veri İşlemeye Konu Amaç ve Yükümlülükleri BELSAN A.Ş olarak kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri ise; Toplu ulaşım, otopark ve terminal işletmeciliği hizmetlerini yerine getirmek amacıyla, hizmet verdiği kişilerle birçok mecrada temasta olan; gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu amaç doğrultusunda kişisel veriler; kurumumuzun iç düzen ve güvenliğinin sağlanması, kanunlardan doğabilecek sorumlulukların ifası, kurumumuz ile iş, ziyaret vb. nedenlerle etkileşim içinde olan kişi ve kurumların etkileşim sebebi doğrultusunda gerekli olan bilgilerin temini, ürün ve hizmet özelinde akdedilen sözleşmelerin ifası, diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi amaç ve nedenlerle yasaların belirlediği sınırlar dâhilinde 6698 sayılı KVK Kanununun 5. Maddesinde belirtilen şartlara istinaden işlenmektedir. KVK Kanunu Kişisel verilerin işlenme şartları MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” Bu kapsama girmeyen durumlarda da ilgili kişi gruplarından açık rıza almak suretiyle veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. BELSAN A.Ş. kişisel verileri alırken, saklarken ve ilgili kurumlarla paylaşırken idari ve teknik tedbirler almakla ve güvenli sistemler kullanmakla yükümlüdür. BELSAN A.Ş.’ nin Kişisel Veri İşlemeye Konu Hak ve Yetkileri BELSAN A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla toplamış olduğu kişisel verileri; KVK Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak kaydetme, depolama, muhafaza etme, yeniden düzenleme, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşma, KVK Kanununun öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içinde üçüncü kişilere aktarma, devretme, sınıflandırma ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer şekillerde işleme hak ve yetkisine sahiptir. BELSAN A.Ş’ nin Veri İşleyenleri ve Veri Kanalları BELSAN A.Ş. KVK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kuruluş amacına uygun olarak sunmakla yükümlü olduğu ürün ve hizmetleri sağlayabilmek için Kanun kapsamındaki kişisel verileri; hizmet sağlayıcı gerçek veya tüzel kişilikler (iş ortakları), Kurum personeli, Kurumun yetkilendirdiği kişiler, çevrimiçi (online) hizmetler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemektedir. Veri aktarım bilgilendirmesi Bu kapsamda, kişisel veriler, Veri Sorumlusu olarak BELSAN A.Ş. tarafından ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; BELSAN A.Ş.’ ye karşı gizlilik mükellefiyeti olan ve faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ve iş birliği yaptığı tüm kurum, kuruluş, danışman, hizmet sağlayıcı gerçek ve tüzel kişiler gibi tüm resmi ve özel üçüncü kişilere, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılara aktarılabilmektedir. KVK Kanunu kapsamında işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek kişisel verilerin güvenliği için de maksimum özen gösterilmektedir. Veri Tutma Limitleri BELSAN A.Ş. KVK kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca veri tutma limitlerini belirlerken birincil öncelikte kanuni yükümlülükleri dikkate alır. Kanunların doğrudan veya dolaylı olarak bir limit belirlenmediği durumlarda kişisel veriler, işlendikleri makul ve yasal amaç ile uyumlu bir limit belirlenerek saklanmaktadır. Süre sonunda veya işlemeye konu sebebin ortadan kalkması halinde ilgili veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kuruma başvuru bilgilendirmesi Veri sahibi ilgililer, KVK Kanunu 10. Ve 11. Maddesi kapsamında BELSAN A.Ş.’ ye başvurarak, aşağıda belirtilen haklara sahiptirler: · Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, · İşlenmişse bilgi talep etme, · İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, · KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, · Aktarıldığı üçüncü kişilere KVK Kanunu’nun 11. Maddesindeki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, · Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Verisinin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramış olma ihtimali durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptirler. İlgili kişi, KVK Kanununun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen Paşabağı Mah. 720. Sk. No:13 Haliliye/ŞANLIURFA adresine veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu BELSAN A.Ş.’ ye iletebilecek, BELSAN A.Ş. başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre KVK Kanunu’nda belirtilen süre içinde (30 gün) sonuçlandıracaktır. Başvuru kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BELSAN A.Ş. tarafından KVK Kanunu’na göre belirlenen tarifeye göre ücret de talep edilebilecektir. BELSAN A.Ş. başvuruya ilişkin (Kabul veya Ret) cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN
BELSAN A.Ş. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞUDUR.
© Designed by Teknar Teknoloji