Genel Kurul Toplantısına Davet

Genel Kurul Toplantısına Davet

 BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

Paşabağı Mahallesi 720. Sokak No:13/1 Haliliye/ŞANLIURFA

Ticaret Sicil No: 7658

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/02/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 24/03/2020 tarihinde, saat 14.00 ‘te Paşabağı mahallesi 720. Sokak No:13/1 Haliliye / Şanlıurfa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleşecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

GÜNDEM:

1.  Açılış, Başkanlık Divan Seçim ve Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi

2.  2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3.  2019 yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi

4.  2019 yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve oylanması

5.  Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

6.  Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

7.  Yeni Bağımsız Denetçinin seçilmesi

8.  Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının ve bağımsız denetçinin ücretinin görüşülerek karara bağlanılması

9.  Şirket sermayesinin 40.000.000,00₺ (kırkmilyontürklirası)’ dan 45.000.000,00₺ (kırkbeşmilyontürklirası)’ na artırılması

10.  Dilek ve Temenniler

11.  Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:

Pay sahibi olduğum/olduğumuz BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ ve TİCARET Anonim Şirketi’nin …/…/… tarihinde saat:...:…. ‘da Paşa bağı mahallesi 720. Sokak No:13/1 adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………… ‘nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adres:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.