Belsan A.Ş.'den Satılık Daire İhalesi

Belsan A.Ş.'den Satılık Daire İhalesi

 

BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC.A.Ş.'DEN İLAN

1.  Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenen BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC.A.Ş.'ye ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Zarf Usulü ile satılacaktır. (İlk teklifler kapalı zarflarda alındıktan sonra açık artırma usulüne geçilecektir.)

İL

İLÇE

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

BRÜT ALANI (m2)

MESKEN ADRESİ

MUHAMMEN BEDELİ (₺) (KDV DAHİL)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (₺)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Şanlıurfa

Haliliye

Selahattin Eyyübi

1606

5

270 m2

Polatkan Sitesi B-5 Blok Kat:3 No:25 (5 Odalı)

750.000,00 ₺

22.500,00 ₺

11.02.2021

13:30

Şanlıurfa

Karaköprü

Seyrantepe

3227

3

238 m2

İpekpark Evleri Sitesi E Blok Kat:11 No: 24(5 odalı)

900.000,00 ₺

27.000,00 ₺

11.02.2021

14:00

2.  İhale Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesi Şutim Yanı 720. Sok. No:13, adresindeki Belsan İmar İnş. Gıda San. ve Tic. Aş. Otobüs Garajında bulunan Genel Müdürlük Toplantı Salonunda 11/02/2021 Perşembe günü saat 13:30 da yapılacaktır.

3.  Taşınmaz mal şartnamesi , Paşabağı Mahallesi Şutim Yanı 720. Sok. No:13 Haliliye-ŞANLIURFA Belsan merkez binada görülebilir ve 1.000,00₺ karşılığında aynı adreste temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satınalması zorunludur.

4.  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

  a) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

  b) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; 2886 D.İ.K.'nun 27.maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu,

  c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

  d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan sureti (Gerçek Kişiler İçin)

  e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesini (Gerçek Kişiler İçin),

  f) Noter tasdikli imza sirküleri,

  g) Türkiyede tebligat için adrese gösterilmesi,

  h) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

  ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

  i) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri,

  j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.  Ev satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesi Şutim Yanı 720. Sok. No:13 adresine 11/02/2021 Perşembe günü saat 13:30 a kadar Satınalma Birimine teslim edeceklerdir.

6.  Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7.  İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin   

BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. - Satınalma Müdürlüğü

Paşabağı Mahallesi Şutim Yanı 720. Sok. No:13 Haliliye – ŞANLIURFA

GSM: 0 533 387 77 22